5. Adhesive/Bulk Heat Shrink Tubing & Heat Guns – November 2021